mpzpUchwała nr XXXIV/216/09 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjnej i mieszkalno-rekreacyjnej we wsi Laski.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-05
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 30 % ustalonej dla terenów nowo projektowanej zabudowy, oznaczonych symbolami: MP.M, 1MN, 2 MN i 3 MN.

Zobacz treść planu (PDF).