mpzpUchwała nr XXXII/199/09 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 21 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Laski w granicach działki ewidencyjnej nr 482 i części działki nr 481.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-03
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się stawkę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).