mpzpUchwała nr XXX.221.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej części obrębu Radziechów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-10
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz zmiany w planie (PDF).