mpzpUchwała nr XLIX-363/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Półrzeczki część działki nr 221/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów MN/o wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)