mpzpUchwała nr VI/56/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki działka nr 850.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów MN/ML/kz wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)