mpzpUchwała nr XXVI/231/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Gruszowiec część działki Nr 1279, działka Nr 1539/3, działka Nr 459.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów 1 MN, 2 MN i 3 ML, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, w wysokości 10%, dla terenów 3 ZN w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)