mpzpUchwała nr XXVI/237/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna część działki Nr 521/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów U/MN/o wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)