mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.306.2014.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2014r. orzekające nieważność § 8 ust. 1 pkt 4 lit. e Uchwały nr XLIV/340/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kwilczu - działki o nr ewid. 85, 86, 87 w części dotyczącej wyrazów „o szerokości minimum 6,0 m, dla których ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od granic działek wyznaczonych dla realizacji dojść i dojazdów w odległości 5,0 m”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).