mpzpUchwała nr XXXIII/294/14 Rady Gminy Szydłowo z dnia 4 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Szydłowo - dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej


Data uchwalenia: 2014-06-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf