mpzpUchwała nr XXXI/242/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej, w tym w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w Jaworówku.


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf