mpzpUchwała nr XX/105/12 Rady Gminy Kunice z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo - usługowej rejonu ul. Topolowej II, obręb Grzybiany.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-27
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów: 1MN, 2MN, 3MN – 15%,
2) dla terenów: 1EE, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW i 1R – 1%.

Zobacz treść planu (PDF).