mpzpUchwała nr XXIII/135/08 Rady Gminy Kunice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kruszywa naturalnego „Szczytniki Małe”, obręb Spalona.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-19
 
Renta planistyczna:
Dla terenu działek nr 1, 5, 10, 11/2, 11/4, 11/5, 11/6 określonych w § 3 ustala się stawkę procentową w wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).