mpzpUchwała nr X/63/2011 Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Nizinnej w Ziemnicach, obręb Grzybiany.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-16
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 U,MN – 15%,
2) dla terenów: 14 EE, 15 EE, 16 KD L1/2, 17 KD D1/2, 18 KD D1/2, 19 KDp – 1%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1