mpzpUchwała nr XLII/242/10 Rady Gminy Kunice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportu i rekreacji, obręby Miłogostowice i Jaśkowice Legnickie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-03
 
Renta planistyczna:

Dla terenu określonego w § 3. ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1