mpzpUchwała nr XXIII/137/08 Rady Gminy Kunice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaśkowice Legnickie – Osiedle, obręb Jaśkowice Legnickie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-19
 
Renta planistyczna:

Dla terenu określonego w § 3 ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości
20%.

Zobacz treść planu (PDF).