mpzp Uchwała nr XX/198/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru „Strzelin-Osiedle Parkowe 2”.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-10

Renta planistyczna:

Na obszarze objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 5%.

Zobacz treść planu (PDF).