mpzp uchwała nr XXXI/259/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRZELIN – Kilińskiego

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-19

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).