mpzp uchwała nr XXXIII/279/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości SZCZAWIN (dz. 170/1, 168/3)

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-15

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  w wysokości 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).