mpzp Uchwała nr XXXI/261/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gębice (dz. nr 274/2).

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-06

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).