mpzp uchwała nr XXXI/260/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzelin – Osiedle Pozytywistów II”

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-06

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).