mpzp uchwała nr XXXI/262/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości NOWOLESIE ( działki nr 100/5, 100/3, 99/3, 97/5, 97/7, 97/3)

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-19

Renta planistyczna:

Na terenie objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 5%.

Zobacz treść planu (PDF).