mpzp Uchwała nr XVI/173/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 grudnia 2011r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla części miejscowości Dębniki.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-31

Renta planistyczna:

Na terenie objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami), obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

Zobacz treść planu (PDF).