mpzp Uchwała nr XXIII/115/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfów Śląski – część wschodnia – obszar 1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-21
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2