mpzp Uchwała nr XLIII/296/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Gryfów Śląski - obejmującej teren oznaczony w planie symbolami „9 P,UR,U” i „10 KS”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

1. 1% dla terenów będących własnością gminy oraz terenów położonych w pasach drogowych ewentualnie wydzielanych dróg;

2. 30% dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Gryfów Śląski.pdf)MPZP Gryfów Śląski.pdf[ ]612 kB