mpzpUchwała nr XL/270/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo - produkcyjnych przy ul. 3 Maja w Oławie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf