Uchwała Nr XLII /264 /2005 Rady Miasta i Gminy Bierutów z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bierutowie – ulica Solnicka.

Renta planistyczna:

Ustala się zgodnie z art. 15 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) stawki procentowe, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości:

  1. 0 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MU,

  2. 0 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U,

  3. 0 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP,

  4. 0 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDd, KDw,

  5. 0 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem E.

    Zobacz treść planu (DOC)

    Zobacz rysunek planu (JPG)