mpzpUchwała nr L/248/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki o numerze ewidencyjnym 168 we wsi Osiek wraz z sąsiadującymi drogami.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 19.05.2010r.

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości 10 % dla wszystkich terenów

Zobacz treść planu (PDF).