mpzp Uchwała nr 170/2009 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Koźmin, Koźlice, Osiek Łużycki, Radomierzyce, gmina Zgo-rzelec, dla parku wiatrowego KOŹMIN.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-20
 
Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się 20% stawkę, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12, jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Zobacz treść planu (PDF).