mpzpUchwała nr XXVII/234/09 Rady Miasta Środa Śląska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 26.03.2009r.

Renta planistyczna:

Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości
30%.

Zobacz treść planu (PDF).