mpzp Uchwała nr XXXI/269/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) w wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]611 kB