mpzpUchwała nr XXIX/250/09 Rady Miasta Środa Śląska z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska. 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 04.05.20009r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości 30% dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN;
2) w wysokości 0% dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).