mpzpUchwała nr XIX/150/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej teren w rejonie ul. Rakoszyckiej w Środzie Śląskiej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 27.08.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).