mpzpUchwała nr XXXIII/287/09 Rady Miasta Środa Śląska z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rzeczyca.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 19.08.2009r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości 30% dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN;
2) w wysokości 0% dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).