mpzpUchwała nr XVI/124/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej teren w rejonie ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 02.03.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW/U w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której  mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).