UCHWAŁA NR 0150 / XXXVI / 266 / 05 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Z DNIA 08.09.2005 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa- Osola.

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

1)     tereny nowo projektowanej zabudowy MN, RM, MNU, MU,  - 30%,

2)     tereny nowo projektowanych usług  U, KS, US, PBS, PG, AG, - 30%,

3)     projektowanej komunikacji drogowej i zieleni - 0 %,

4)     obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej - 0 %,

5)     gruntów stanowiących własność komunalną gminy - 0 %,

6)     pozostałe tereny zainwestowane - 0 %.

Zobacz treść planu (DOC).

Zobacz rysunek planu (JPG).