UCHWAŁA NR XLII/263/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Wszemirów.

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w następujących wysokościach: 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN − 15%; 

2. Dla terenów oznaczonych symbolem M, MN/U − 15%; 

3. Dla terenów oznaczonych symbolem U − 15 %; 

4. Dla terenów oznaczonych symbolem US,ZP, ZP − 0,1%; 

5. Dla terenów oznaczonych symbolami KDZ, KDL, KDD, KDW, WS − 0,1%; 

6. Dla terenów oznaczonych symbolem E,ZP, E,US,ZP − 0,1%.


Zobacz treść planu (PDF).