Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Zawonia i Tarnowiec na obszarze gminy Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr III/15/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., dla działki nr 278 obręb Zawonia

Zobacz treść planu (PDF).