mpzpUchwała nr XVI/132/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r., dla działek nr 339 i 340.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-10
 
Renta planistyczna:

Na obszarze ustala się stawkę procentową do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, (o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).