Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Szewce.

Uchwalony Uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXVII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 150 z dnia 17 sierpnia 2010 r. poz. 2358.

Renta planistyczna: 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu.