UCHWAŁA NR V/XXXVII/207/10 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 28 kwietnia 2010r.  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szymanów – MPZP OBRĘB SZYMANÓW.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 16.08.2010r.

Renta plainstyczna:

W razie sprzedaży terenu przez właściciela lub użytkownika wieczystego przewiduje się naliczanie opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: dla terenów przeznaczonych na komunikację 0,1%; dla terenów przeznaczonych na zieleń publiczną 0,1%, dla terenów przeznaczonych na sport i rekreację 0,1%; dla pozostałych terenów 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu.