mpzpUchwała nr VI/XXVI/233/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piotrkowiczki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-03
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami) w wysokości:
1) dla terenów komunikacji – 0,1%;
2) dla pozostałych terenów – 30%.

Zobacz treść planu (PDF).