mpzpUchwała nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-07
 
Renta planistyczna:

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednorazową opłatę określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości:
1. 15% dla ternu oznaczonego symbolem 1MN/U.
2. 0,1% dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW.

Zobacz treść planu (PDF).