mpzpUchwała nr XXXVI/312/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski (część północna), gmina Czernica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-09
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w wysokości:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU, ML - 15 %;
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U, U/P, RU, WH - 15 %;
3) dla pozostałych terenów - 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).