mpzpUchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-07
 
Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości:
1. 15 % - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN,
2. 0.1 % - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolamim U, ZP, ZC, R, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDW, KP, E, K, WS.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2
Załącznik nr: 3