mpzpUchwała nr XIII/130/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka i Chrząstawa Mała z zakazem zabudowy, gmina Czernica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-06
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 R, 2 R, 1 ZLd – 17 ZLd, 1 ZL – 5 ZL, 1 WS – 19 WS, 1 WP - 3 WP, 1 KDL – 3 KDL, 1 KDD, 2 KDD, 1 KDR – 3 KDR, w wysokości 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).