mpzpUchwała nr IX/88/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka (część południowa), gmina Czernica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-15
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym :
1. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 RM – 7 RM, 1 MN – 34 MN, 1 MNU – 13 MNU, 1 U, 4 U, PR, 1 WS,ZN, 2 WS,ZN, ZP,US w wysokości 15 %,
2. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2 U, 3 U, 5 U, 1 UKs – 3 UKs, 1 R– 27 R, 1 ZL, 2 ZL, 1 ZP – 5 ZP, ZC, 1 WS – 39 WS, 1 E - 6 E, 1 KDL – 9 KDL, 1 KDD – 11 KDD, 1 KDW – 20 KDW, 1 KDp, 2 KDp, KDX, 1 KDR – 4 KDR, w wysokości 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2
Załącznik nr: 3