mpzpUchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowsi Chrząstawa Wielka (część północna), gmina Czernica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-29
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: „MN”, „US”;
2) w wysokości 0% dla terenów: „ZP,US”; „WS,US”, „RZ”, „WS”, „R”, „ZL”, „T”, „KDD”, „KDL”, „KDW”, „KDWp”.