mpzpUchwała nr V/91/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Wilczyce dla działki o nr 232/5 oraz części działek o nr 233/3, 232/7, 232/6.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-06
 
Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe, na podstawie których naliczana jest opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) dla terenu 2MN w wysokości 30%;
2) dla terenów 1KDW i 3R-KDD w wysokości 1%.