mpzpUchwała nr VI/65/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wilczyce część działki Nr 580/2, działka Nr 1198.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów 1 MN i 2 U/MN/k wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów w wysokości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)