mpzpUchwała nr V/99/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej-wschodniej części wsi Wilczyce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-09
 
Renta planistyczna:
 
Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolami: PU na 30%.

Zobacz treść planu (PDF).